Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže

Názov súťaže: vyhraj karavan na víkend, Alexander Vereš

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Alexander Vereš., so sídlom: Novozámocká 349, 951 12  Ivanka pri Nitre, IČO: 43 868 878, č. živn. reg. 430-32546(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Chillix“).

 1. Usporiadateľ organizuje v čase od 30. 3. 2023 do 5. 4. 2023 (vrátane) súťaž  „vyhraj karavan na víkend“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž je propagovaná na veľtrhu zameraného na cestovanie a aktívne trávenie voľného času v prírode Agrokomlex v  Nitre,  masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.
 4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže od 30. 3. 2023 do 5. 4. 2023 sa zapojí do súťaže formou registračného formuláru na www.karavander.sk alebo vhodí registračný lístok do schránky v pavilóne F1, Agrokomplex – národné výstavisko v Nitre, vstupuje do súťaže. 

Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že vyhrať môže len zákazník zaregistrovaný na www.karavander.sk alebo zákazník ktorý sa zúčastnil súťaže formou riadne vyplneného lístku a vhodil ho do schránky na výstavisku Agrokomplex v čase trvania súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže splnením vyššie uvedenej podmienky, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami súťaže.

 1. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktný e-mail.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

 1. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje dňa 6.4.2023 vo svojom sídle nasledovné výhry:
 2. cena – karavan na víkend (na celý víkend piatok-pondelok)
 3. cena 10-krát poukaz na 50,00 € na oblečenie a doplnky Karavander
 4. Výhercovia výhier môžu byť po skončení žrebovania, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový kontakt, ktoré súťažiaci vyplnili v súťažnom formulári.  
 5. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania.
 6. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi osobne na základe údajov poskytnutých súťažiacim v súťažnom formulári.
 7. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry.  V prípade nesprávne alebo nečitateľne vyplnených údajov výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo prideliť výhru náhradnému výhercovi, toto právo však nemusí využiť.

Výhry podľa bodu 7 nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Alexandrovi Verešovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karavander.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke www.karavander.sk a na sociálnych sieťach organizátora). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karavander.sk. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karavander.sk.

Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely súťaže nie je ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.karavander.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese info@karavander.sk alebo písomne na adrese Alexander Vereš, Novozámocká 134, 949 05  Nitra.

15. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

16. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci využiť kontaktný formulár na www.karavander.sk.

17. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

18. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.karavander.sk a v sídle usporiadateľa.

V Nitre 29. 3. 2023

 

Originálne ponožky ako darček k nákupu nad 20 eur